18 Aralık 2018 Salı

Lisansüstü Yönetmelik

13575 defa okundu

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yürütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b) Bahar yarıyılı: Bahar dönemi kaydının başladığı günden güz dönemi kaydının başladığı güne kadar olan süreyi,
c) Başarı puanı: Öğrencinin ALES sayısal puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, yabancı dil puanı ile yazılı bilim sınavı veya mülakat puanının belirli oranlarda katkısı ile hesaplanan puanı,
ç) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini veya doktoralı öğretim görevlisini,
d) Enstitü: Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünü,
e) Enstitü Anabilim Dalı (EABD): Enstitüde eğitim programı bulunan ilgili anabilim dalını,
f) Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulu (EABDAK): Enstitü Anabilim Dalının lisansüstü eğitim programlarında görev alan kadrolu profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanlı öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,
g) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve Enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,
ğ) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve Enstitü Müdürünün göstereceği altı aday arasından Enstitü Kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
h) GMAT: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Management Admission Test Sınavını,
ı) GRE: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examination Sınavını,
i) Güz yarıyılı: Güz dönemi kaydının başladığı günden bahar dönemi kaydının başladığı güne kadar olan süreyi,
j) IELTS: Uluslararası sınavlardan olan International English Language Testing System Sınavını,
k) İş yükü: Bir dersin başarıyla tamamlanması için ders saatlerinin yanı sıra laboratuar, klinik, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı,
l) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
m) Kredi: Bir dersin hedeflenen öğrenim çıktılarını kazanmak amacıyla planlanan öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen iş yüküne dayanan kredi sistemini,
n) Lisansüstü eğitim-öğretim: Tezli – tezsiz yüksek lisans ile doktora programlarını,
o) Müdür: Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürünü,
ö) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için normal veya özel öğrenci statüsünde kayıtlı olan öğrenciyi,
p) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,
r) Seminer: Öğrencinin danışmanı ile birlikte belirlediği bir konuyu araştırıp, inceleyip veya derleyip yarıyıl içerisinde sözlü olarak sunduğu ve enstitü tez yazım kurallarına göre yazılı olarak EABD’ye teslim ettiği çalışmayı,
s) Senato: Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunu,
ş) Tez: Yüksek lisans veya doktora tezini,
t) Tez izleme komitesi (TİK): EABD’de hazırlanan tezlerin bilimsel olarak inceleme görevini üstlenen komiteyi,
u) TOEFL: Uluslararası sınavlardan olan Test of English as a Foreign Language Sınavını,
ü) TUS: Tıpta uzmanlık sınavını,
v) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
y) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini
 ifade eder.

z)29.01.2012 / 28188 Sayılı Resmi Gazete"1) DUS: Diş hekimliğinde uzmanlık sınavını 

İKİNCİ BÖLÜM
Kontenjan, Kayıt-Kabul/Yenileme, Bilimsel Hazırlık Programı,
Yatay Geçiş, Sınavlar, İlişik Kesme,
Ders Tekrarı, Yaz Okulu
Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 5 – (1) İlan edilmesi düşünülen öğrenci kontenjanları, ilgili EABDAK tarafından belirlenerek Enstitü Müdürlüğüne teklif edilir. Bu kontenjanlar EK'de görüşülerek karara bağlanmak üzere Senatoya sunulur ve Rektörlük tarafından ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler, Enstitü Müdürlüğünce yürütülür.
Öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Lisansüstü eğitim ile ilgili başvurular aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayın;
1) Eğitim dalı yönünden ilgili EABD’ce uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olması,
2) ALES’ten sayısal puan türünde en az 55 puana sahip olması veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES sınavına eşdeğer sayılan ve uluslar arası düzeyde kabul gören GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olması,
3) Spor Bilimleri Anabilim Dalı haricindeki yüksek lisans programına başvuracak adayın; ÜDS’ye girmiş ve en az 40 puan almış olması veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ÜDS’ye eşdeğer sayılan ve ulusal veya uluslar arası düzeyde kabul gören KPDS, TOEFL, IELTS ve benzeri yabancı dil sınavlarından buna eşdeğer bir puan almış olması,
4) Spor Bilimleri Anabilim Dalına müracaat edecek adayın; ALES’e girmiş olması ve buradan alınacak sayısal, eşit ağırlık ve sözel puanlardan birinden en az 55 standart puana sahip olması ve bunlardan en yüksek olanın değerlendirmeye alınması veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES sınavına eşdeğer sayılan ve uluslar arası düzeyde kabul gören GRE ya da GMAT gibi sınavların birinden buna eşdeğer bir puan almış olması,
5) Yabancı uyruklu öğrenci olması durumunda, başvurunun Senatoca belirlenen usul ve esaslara uygun olması gerekir.
b) Doktora programına başvurabilmek için adayın;
 1) Eğitim dalı yönünden ilgili EABD’ce uygun görülecek bir yüksek lisans diplomasına veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner fakülteleri mezunları için lisans diploması sahibi olması,

29.01.2012 / 28188 Sayılı Resmi Gazete"2)Sağlık bilimleri fakültesi ve fen fakültesi lisans mezunları için yüksek lisans derecesine sahip olması ve 100 tam not üzerinden en az 75 veya eşdeğeri mezuniyet derecesine sahip olması,

29.01.2012 / 28188 Sayılı Resmi Gazete"3)TUS veya DUS puanı için süresiz olmak üzere, en az 50 puana veya ALES’in sayısal kısmından en az 55 puana sahip olması veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES sınavına eşdeğer sayılan ve uluslar arası düzeyde kabul gören GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olması
3) ALES’ten sayısal puan türünde en az 55 puana sahip olması veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES sınavına eşdeğer sayılan ve uluslar arası düzeyde kabul gören GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olması,
4) ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ÜDS'ye eşdeğer sayılan ve ulusal veya uluslar arası düzeyde kabul gören KPDS, TOEFL, IELTS ve benzeri yabancı dil sınavlarının birinden buna eşdeğer bir puan almış olması,
5) Yabancı uyruklu öğrenci olması durumunda, başvurunun Senatoca belirlenen usul ve esaslara uygun olması gerekir.
c) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuracak adayın;

29.01.2012 / 28188 Sayılı Resmi Gazete"1)Tıp fakültesi, eğitim süresi beş yıl olan eczacılık, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına sahip olması ,

29.01.2012 / 28188 Sayılı Resmi Gazete"2)Tıp fakültesi, eğitim süresi beş yıl olan eczacılık, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunu olmayanların yüksek lisans diplomasına sahip olması,

29.01.2012 / 28188 Sayılı Resmi Gazete"3) TUS veya DUS puanı için süresiz olmak üzere, en az 50 puana veya ALES’in sayısal kısmından en az 55 puana sahip olması,


1) Tıp fakültesi, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına sahip olması,
2) Tıp fakültesi, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunu olmayanların yüksek lisans diplomasına sahip olması,
3) TUS puanı için süresiz olmak üzere, en az 50 puana veya ALES’in sayısal kısmından en az 55 puana sahip olması,
4) ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ÜDS'ye eşdeğer sayılan ve ulusal veya uluslar arası düzeyde kabul gören KPDS, TOEFL, IELTS ve benzeri yabancı dil sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olması,
5) Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olması,
6) Yabancı uyruklu öğrenci olması durumunda, başvurunun Senatoca belirlenen usul ve esaslara uygun olması gerekir.
ç) Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:
1) Yüksek lisans için öğrenci kabulü; ALES’in %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve EABD'nin önerdiği, EYK'nin belirlediği en az üç asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılacak sözlü ve/veya yazılı bilim sınavı ve/veya mülakat notunun %20’sinin toplanmasıyla adayın başarı puanı hesaplanır. Başarılı olabilmek için; toplam puanın yüksek lisans için en az 55 olması gerekir.
2) Sporla ilgili yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü ve yerleştirilmesi; ALES’in %50’si, lisans diploma notunun %20’si ve EABD'nin önerdiği, EYK'nin belirlediği en az üç asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılacak sözlü ve/veya yazılı bilim sınavı ve/veya mülakat notunun %30’unun toplanmasıyla adayın başarı puanı hesaplanır. Başarılı olabilmek için; toplam puanın yüksek lisans için en az 55 olması gerekir.

29.01.2012 / 28188 Sayılı Resmi Gazete”3) Doktora için öğrenci kabulü; TUS, DUS veya ALES puanının % 50’si, yüksek lisans veya lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve EABD’nin önerdiği, EYK’nin belirlediği en az üç asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılacak sözlü ve/veya yazılı bilim sınavı ve/veya mülakat notunun %20’sinin toplanmasıyla adayın başarı puanı hesaplanır. Başarılı olabilmek için; toplam puanın diş hekimliği doktora programı için en az 70, diğer doktora programları için en az 65  olması gerekir.”

4) Mezuniyet not ortalamalarında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının not çevrim tablosuna göre 100’lük sistemdeki not esas alınarak hesaplama yapılır. Adayların başarı puanları, yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır ve kontenjan sayısınca öğrenci başarılı sayılır diğerleri yedek olarak ilan edilir. Mülakat sınavına girmeyen öğrencinin başvurusu geçersiz sayılır.
5) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde Senatoca belirlenen usul ve esaslar dikkate alınır.TUS veya DUS puanı için süresiz olmak üzere, en az 50 puana veya ALES’in sayısal kısmından en az 55 puana sahip olması veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES sınavına eşdeğer sayılan ve uluslar arası düzeyde kabul gören GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olması TUS veya DUS puanı için süresiz olmak üzere, en az 50 puana veya ALES’in sayısal kısmından en az 55 puana sahip olması veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES sınavına eşdeğer sayılan ve uluslar arası düzeyde kabul gören GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olması

 

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 7 –
(1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksiklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanır:

29.01.2012 / 28188 Sayılı Resmi Gazete "a)Lisans derecesini tıp, diş hekimliği, eczacılık ve vereriner hekimliği fakulteleri dışındaki alanlardan almış olan adaylar,"

29.01.2012 / 28188 Sayılı Resmi Gazete"b)Tıp, diş hekimliği, eczacılık veteriner fakulteleri mezunları ve tıp tıp fakultesi temel tıp bilimlerinde yüksek lisans yapanlar hariç, lisnas ve/veya yüksek lisans derecelerinden birini başvurdukları doktora programı alanından farklı alanlardan almış olan adaylar için aşağıdaki esaslar gereklidir."

29.01.2012 / 28188 Sayılı Resmi Gazete"1) Bilimsel hazırlık prıgramında EABDAK tarafından alınması kararlaştırılan dersler; yüksek lisans öğrencileri için lisans düzeyinde, doktora öğrencileri için lisans ve/veya yüksek lisans düzeyinde ve iki yarıyıl olmak üzere EYK kararı ile belirlenir. Alınan dersler,öğrencinin lisans üstü öğretiminde alması gereken ders yükünden sayılmaz.Bilimsel hazırlık programına özel öğrenciler de danışmanın teklifi, EABDAK'en önerisi ve EYK kararı ile dahil edilebilir."

29.01.2012 / 28188 Sayılı Resmi Gazete"2)Bilimsel hazırlık programında 100 üzerinden en az 50 ham puan alan öğrenci başarılı sayılır; alınan derslerin devam durumu, sınavlar, kayıt silme ve diğer esaslar öğrencinin ders aldığı programa ilişkin mevzuat hükümleri ile belirlenir. Bilimsel hazırlık programında öğrencilerin başarısız olması durumunda, başarılı oluncaya kadar programı tekrar alırlar.”

3) Bilimsel hazırlık programında ders alan ve iki yarıyılda başarılı olamayan öğrenciler için her bilimsel hazırlık ek dönemleri için katkı payını ilgili mevzuatla öngörülen oranlar tutarında öderler.
4) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, lisansüstü ders almamak kaydıyla bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.
5) Bilimsel hazırlık programında başarılı olan öğrenci yüksek lisans veya doktora programına başlar.
Özel öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Yükseköğretim lisans mezunları veya son sınıf öğrencileri, belirli konuda bilgisini artırmak için yarıyıl başlarında öğrenci kabulü başvuruları sırasında ve eğitim öğretim başladıktan sonra en geç onbeş gün içerisinde müracaat edebilirler. EABD başkanlığının önerisi ve EYK'nin onayı ile en az bir öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz, ancak bu öğrenciler de derslere devam ve başarı durumları hakkında Enstitüde uygulanan esaslara uymak zorundadır. Özel öğrencilere, başarılı olmaları halinde, derslerin kredisi ve başarı durumunu belirleyen bir belge verilir. Öğrencilerin kayıt ücretleri EYK’ce belirlenir.
 Yatay geçiş

MADDE 9 –29.01.2012 / 28188"(1) Başka yükseköğretim kurumlarına bağlı lisansüstü programlarda kayıtlı olup, en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış öğrenciler Üniversitenin lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş yolu ile ilan edilen kontenjan sayısınca kabul edilebilir. Yatay geçiş için öğrencilerin, ilgili programın öğrenci kabul şartlarını taşıması ve geldikleri programda devam ettikleri derslerin tamamını başarmış olmaları ve bu derslerden başarı notu ortalamasının yüksek lisans için Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 4’lük sisteme göre en az 2,  doktora için en az 2,5 puan almış olmaları gerekir. Yatay geçişler, lisans veya yüksek lisans diploma notunun başarı puanı dikkate alınarak, yüksek puandan küçüğe doğru sıralama yapılır ve kontenjan sayısınca öğrenci alınır. Öğrencinin kabul edildiği programlardaki intibakına EABD başkanlığının görüşü alınarak EYK’ca karar verilir.”

(2) Tez aşamasındaki yüksek lisans ve yeterlik sınavına girmiş doktora öğrencilerinin yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.
Lisansüstü eğitim programlarına kayıt

MADDE 10 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına yerleştirilmeye hak kazanan adaylar, EYK’ce belirlenen süre içinde istenen belgelerle başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Belirlenen süre içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybederler. Kesin kaydını yaptırmayan adayın yerine yedek adaylardan başarı puanına göre eksik kontenjan kadar aday kayıt hakkı kazanır.
(2) Kesin kaydını yaptıran öğrenci, ilk onbeş gün içerisinde kaydını sildirmesi halinde, yedek öğrenciler sırası ile çağrılır.
Kayıt yenileme

MADDE 11 – (1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde o yarıyıl için Senato tarafından belirlenmiş olan dersler arasından danışmanınca uygun görülen derslere kaydolarak, danışmanı ile birlikte kaydını yenilemek zorundadır. Öğrenciler katkı payını yatırmadığı dönemler için kayıt yaptırmamış sayılırlar, ancak bu dönemler normal öğrenim sürelerinden sayılır. Programa kaydı yapılan adaylar, öğrenci statüsünde olup her türlü öğrencilik haklarından yararlanabilir.
Uzmanlık alan dersi

MADDE 12 – 29.01.2012 / 28188 Sayılı Resmi Gazete"(1)Danışman; danışmanıolduğu lisansüstüöğrencilerinin öğrenimleri süresince tüm diğer akademik, idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi açabilir. Lisansüstüöğrencileri uzmanlık alan dersini danışmanın isteğine bağlıolarak almak ve devam sağlamak zorundadır. Danışman, dersi alan öğrencinin notunu bir sonraki dönem başlamadan başarılıveya başarısız olarak değerlendirerek Enstitüye yazılıolarak bildirir. Uzmanlık alan dersi öğrencinin ders yükükredisine dahil edilir. Bu dersi alan öğrenciler başarısız olmasıdurumunda, başarılıoluncaya kadar dersi tekrar alırlar.

(2) Danışman, bir dönemde en fazla iki uzmanlık alan dersi açabilir. Ayrıca, danışmanlığını yaptığı yüksek lisans öğrencisi için lisansüstü öğretimi boyunca en fazla dört, doktora öğrencisi için ise lisansüstü öğretimi boyunca en fazla sekiz dönem uzmanlık alan dersi açabilir.
(3) Uzmanlık alan dersi; EK’de görüşülüp karara bağlandıktan sonra danışmanın, uzmanlık alan dersi ders açma formunu Enstitüye teslim ettiği dönem başında başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verildiği tarihe kadar devam edebilir. Uzmanlık alan dersleri; güz yarıyılında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir.
(4) Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir ve EYK’ce uygulanır.
Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 13 – (1) Sınavlar; ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarından ibarettir. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az % 70’ine, laboratuar ve uygulamaların ise en az % 80’ine katılmış olması gerekir.
 (2) Sınavlarda tam not 100 puandır. Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı veya sözlü-uygulamalı yapılabilir. Bir ders için başarı notu ara sınav notunun % 50 si ile yarıyıl sonu sınav notunun % 50 sinin toplanması ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için hem bu toplamın hem de yarıyıl sonu sınavı notunun 100 tam puan üzerinden yüksek lisans için en az 70, doktora için en az 75 olması, 4’lük sisteme göre yüksek lisansta en az 2, doktora için en az 2.5 olması gerekir. Bu sınavların değerlendirilmesinde aşağıdaki puanlama sistemi kullanılır:

Puanlar Notlar Katsayılar
90-100 AA 4
85-89 BA 3.5
80-84 BB 3
75-79 CB 2.5
70-74 CC 2
65-69 DC 1.5
60-64 DD 1
50-59 FD 0.5
0-49 FF 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Ayrıca harf notlarından;
a) NA (Devamsız),
b) G (Başarılı),
c) K (Başarısız).
(4) Kredisiz olarak alınan; uzmanlık alan dersleri ve seminer başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve genel not ortalamasına katılmaz.
(5) Mazereti nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyen ve mazereti EYK’ce kabul edilen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir. Bu öğrencilerin mazeret sınav tarihleri EYK’ce belirlenir.

İtiraz
MADDE 14 –
(1) Öğrenciler, lisansüstü derslerinde aldıkları notlara maddi hata yönünden itiraz edebilirler. İtirazlar not ilanından itibaren bir hafta içinde Enstitü Müdürlüğüne yapılır. Not değişikliklerini EYK karara bağlar.
Notlarda maddi hata
MADDE 15 –
(1) Yarıyıl sonu ders notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde düzeltme işlemi, ilgili öğretim elemanlarının başvurusu ve bağlı olduğu EABD başkanlığının önerisi üzerine EYK’ce karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç bir sonraki yarıyılın kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir.
Not ortalaması
MADDE 16 –
(1) Not ortalaması, öğrencinin bir yarıyılda aldığı her dersin notu ile kredisinin çarpımları sonucu elde edilecek toplamın, krediler toplamına bölünmesi ile bulunur. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür ve yuvarlanır.
Genel not ortalaması
MADDE 17 –
(1) Genel not ortalaması; not ortalamasının hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır.
Ders saydırma
MADDE 18 –
(1) Lisansüstü programlara kabul edilen özel öğrenciler veya başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrenci statüsünde ders almış öğrenciler, kabul edildikleri lisansüstü programda alması zorunlu olan kredi saatinin 2/3’ünü geçmemek şartıyla başarılı oldukları dersleri danışmanın isteği, EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile saydırabilirler.
Ders tekrarı
MADDE 19 –
(1) Öğrenciler başarısız oldukları dersleri öncelikle tekrarlamak zorundadırlar. Başarısız olunan dersin açılmaması veya programdan kaldırılması halinde, danışmanın önerisi doğrultusunda EABD başkanlığının teklifi ve Enstitü Müdürlüğüne bildirimi ile başka bir ders alabilirler.
(2) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı olunan dersleri tekrar alabilirler. Tekrarlanacak derslerle ilgili başvuru, ders kayıtları süresi içinde öğrencinin dilekçesi, danışman onayı ve EABD başkanlığının teklifi ile Enstitü Müdürlüğüne yapılır. Öğrencinin not ortalamasının hesaplanmasında herhangi bir dersten en son alınan ders notu dikkate alınır.

Kayıt dondurma
MADDE 20 –
(1) EYK, lisansüstü programına; kendisinin ve birinci dereceden yakınının hastalık durumu, doğum, doğal afet, zorunlu askere alınması, görev yerinin değişmesi ve benzeri gibi öğrenimini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerden dolayı devam edemeyen öğrencilere, bu durumlarını belgelemek koşuluyla, en fazla iki yarıyıl kayıt dondurma hakkı verebilir. Bu süre normal eğitim süresinden sayılmaz.
Kayıt silme
MADDE 21 –
(1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenci, dilekçe ile Enstitü Müdürlüğüne başvurur. Kayıt, EYK kararıyla silinir. Bu durumda ödenmiş olan harç ve kayıt ücretleri iade edilmez. Kayıt sildiren öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir. 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre kaydı silinmesi gereken öğrencilerin kayıtları EYK kararı ile silinir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programıyla İlgili Esaslar

Yüksek lisans
MADDE 22 –
(1) Yüksek lisans programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi EABD’de ve nasıl yürütüleceği EYK’nin teklifi ile Senato tarafından belirlenir.
Tezli yüksek lisans programının amacı
MADDE 23 –
(1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.
Ders yükü
MADDE 24 –
(1) Tezli yüksek lisans programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca dersler, bir seminer ve tez çalışması dahil toplam en az 120 krediyi başarmak zorundadır. Bir seminer dahil 60 krediyi başarıyla tamamlayan öğrenciler ders dönemini tamamlamış sayılır ve tez aşamasına geçebilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans eğitimi sırasında alınmamış olmak koşulu ile lisans derslerinden seçilebilir.
(2) Öğrenciler danışmanın isteği, EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en çok iki tanesini alabilirler.

Süre
MADDE 25 –
(1) Yüksek lisans programını tamamlama süresi en az dört en fazla altı yarıyıldır. Ders ve tez dönemini toplam en fazla altı yarıyılda başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin katkı payını ilgili mevzuatın öngördüğü kadar zamlı ödemesi durumunda kayıtları yenilenir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
Danışman atanması
MADDE 26 –
(1) EABD’de görevli öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim görevlileri arasından EABDAK her öğrenci için öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve öğrencinin danışman tercihini de dikkate alarak öğrencinin danışmanını Enstitüye önerir. Ancak, öğrenciler için EABDAK kararı ile Üniversitedeki diğer öğretim üyelerinden de danışman önerilebilir. Danışman, EYK kararı ile yarıyıl başlangıcından itibaren en geç onbeş gün içinde atanır. Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı; danışmanın isteği ve EABD başkanlığının önerisi ile EYK’ce atanır.

29.01.2012 / 28188 Sayılı Resmi Gazete“(2) Öğrencinin alacağıderslerin belirlenmesi, kayıt işlemleri ve tez çalışmalarıdanışmanıtarafından yürütülür. Danışman; lisansüstüprogramda açılmasıkararlaştırılan dersler arasından, öğrencinin alacağıdersleri belirleyerek, her yarıyılın ders kayıt tarihleri içerisinde Enstitüye bildirir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD Başkanıyürütür. Öğrencisi ders aşamasında olan danışmanın bir yıla kadar yurt içi veya yurt dışıbir kurum veya üniversitede görevlendirilmesi veya askerlik yükümlülüğühalinde isterse danışmanlığıdevam edebilir. Bir yılıaşkın görevlendirilmelerde danışmanlık düşer. Bu süre içerisinde EABD Başkanıdanışmanlığa vekâlet eder.”

29.01.2012 / 28188 Sayılı Resmi Gazete “(3) Öğrencisinin tez konusu EYK tarafından onaylanmışve/veya konu ile ilgili projesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından onaylanarak maddi destek almaya hak kazanmışise danışmanın yürütmekte olduğu bilimsel çalışmasıyla ilgili telif haklarıolacağından, bu aşamada başka bir öğretim kurumuna görevlendirilen, atanan veya emekli olan öğretim üyesinin istemesi ve EYK onayıile danışmanlığına devam edebilir. Öğretim üyesinin danışmanlığınıdevam ettiremeyeceğini beyan etmesi durumunda kendi isteği ile danışmanlığınıdevredebilir veya EYK onayıile ikinci danışman olarak devam edebilir.”

Tez konusunun belirlenmesi
MADDE 27 –
(1) Yüksek lisans tez konusu, kredili dersler ile seminer çalışmasının başarıyla tamamlanmasından sonra, gerekçesi ile birlikte en geç bir sonraki dönem başına kadar danışman ve EABD'nin önerisi ile EYK kararı ile kabul edilir. Tez konusu danışmanın teklifi, EABD’nin önerisi ve EYK kararı ile değiştirilebilir.
Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 28 –
(1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde hazırladığı tezi, altı nüsha olarak EABD başkanlığına teslim eder. EABD başkanlığınca Enstitüye gönderilen tezi, öğrenci jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(2) Yüksek lisans tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi, danışmanın teklifi EABDAK’nin kararı ile Enstitüye yazılı olarak bildirilir. EYK onayı ile yüksek lisans tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi kesinleşir. Önerilen tez savunma sınav tarihinin, tezin Enstitüye tesliminden en az yirmi gün sonra olması gerekir.
(3) Yüksek lisans tez jürisi; öğretim üyesi veya doktoralı öğretim görevlisi olmak üzere en az üç asil ve iki yedek üyeden oluşur. Üyelerden biri tez danışmanıdır. Diğer üyeler Üniversite içindeki öğretim üyeleri ve/veya doktoralı öğretim görevlilerinden ve/veya diğer yüksek öğrenim kurumlarındaki öğretim üyelerinden seçilir. Jüri üyelerinin seçiminde, jüri üyelerinin uzmanlık alanları savunulacak tez konusuna en uygun öğretim üyeleri arasından seçilmesine dikkat edilir.
(4) Yüksek lisans tez jürisi belirlenen sınav tarihinde, hazırladıkları kişisel raporlar ile birlikte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Jüri, aralarında bir başkan seçer. Sınav, tezin takdimi ve soru-cevap kısımlarından oluşur. Dinleyicilere açık olan tez savunma sınavı; en az kırkbeş, en çok doksan dakikadır.
(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen onbeş gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen öğrenci yeni bir tez konusu belirlemek zorundadır. Tez konusunun belirlenmesinde bu Yönetmeliğin 27 nci maddesindeki tez konusu belirleme usul ve esasları uygulanır.

Yüksek lisans diploması
MADDE 29 –
(1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlamak şartıyla, Anabilim Dalı başkanlığınca Enstitü Tez Yazım Kılavuzuna göre incelenip onaylanan yüksek lisans tezinin ciltlenmiş yedi adet kopyasını, elektronik ortamda yazılmış üç adet kopyasını, tez konusuyla ilgili ulusal veya uluslar arası sempozyumlara bildiri olarak sunulmak üzere müracaat yazısı veya ulusal veya uluslar arası hakemli bir dergiden makale müracaat yazısı veya patent/faydalı model başvuru belgesi veya tez konusu ile ilgili kurum projelerinde, uluslar arası projelerinden birinde araştırmacı olarak çalıştığını gösterir bir belge ve Enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden EYK’ce uygun bulunan yüksek lisans öğrencisinin mezuniyetine karar verilir. Yazım kurallarına uymayan tez, iade edilerek tekrar yazılması için Enstitü Müdürlüğünce bir aya kadar ek süre verilir.
(2) Koşulları tamamlayarak mezuniyetine karar verilen yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD'deki programın onaylanmış adı bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programına İlişkin Esaslar


Doktora programının amacı
MADDE 30 –
(1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;
a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Ders yükü
MADDE 31 –
(1) Doktora programı; dersler, iki seminer ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 240 krediden ve yeterlik sınavı ile tez önerisinden oluşur.
(2) Bir seminer dahil 120 krediyi başarıyla tamamlayan öğrenciler ders dönemini tamamlamış sayılır ve yeterlik sınavına geçebilir.
(3) Lisans derecesi ile yüksek lisansa kabul edilmiş öğrenciler için bir seminer dahil en az 120 krediyi başarıyla tamamlayan öğrenciler ders dönemini tamamlamış sayılır ve yeterlik sınavına geçebilir.
(4) Öğrenciler danışmanın isteği, EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden en çok iki tanesini alabilirler.
(5) Lisans dersleri; ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Doktora programları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir.

Süre
MADDE 32 –
(1) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en az sekiz, en fazla oniki yarıyıldır. Ders ve tez dönemini toplam oniki yarıyılda başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin katkı payının ilgili mevzuatta öngörülen oranlarda katkı payını ödemesi durumunda kayıtları yenilenir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
(2) Doktora programını tamamlayabilmek için tez önerisi kabulünden sonra tez izleme komitesi toplantılarından başarılı olunması gerekir.

Danışman atanması
MADDE 33 –
(1) İlgili EABD’de veya Üniversite içindeki diğer öğretim üyeleri arasından, EABDAK her öğrenci için öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve öğrencinin danışman tercihini de dikkate alarak öğrencinin danışmanını Enstitüye önerir. Danışman, EYK’nin kararı ile yarıyıl başlangıcından itibaren en geç onbeş gün içinde atanır. Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı; danışmanın isteği ve EABD başkanlığının önerisi ile tez konusuna uygun Üniversitedeki kadrolu öğretim üyelerinden veya başka bir yükseköğretim kurumu öğretim üyelerinden EYK’ce atanabilir.

29.01.2012 / 28188 Sayılı Resmi Gazete“(2) Öğrencinin alacağıderslerin belirlenmesi, kayıt işlemleri ve tez çalışmalarıdanışmanıtarafından yürütülür. Danışman; lisansüstüprogramda açılmasıkararlaştırılan dersler arasından, öğrencinin alacağıdersleri belirleyerek, her yarıyılın ders kayıt tarihleri içerisinde Enstitüye bildirir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD Başkanıyürütür. Öğrencisi ders aşamasında olan danışmanın bir yıla kadar yurt içi veya yurt dışıbir kurum veya üniversitede görevlendirilmesi veya askerlik yükümlülüğühalinde, isterse danışmanlığıdevam edebilir. Bir yılıaşkın görevlendirilmelerde danışmanlık düşer. Bu süre içerisinde EABD danışmanlığa vekalet eder.”

29.01.2012 / 28188 Sayılı Resmi Gazete “(3) Öğrencisinin tez konusu EYK tarafından  ve/veya konu ile ilgili projesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından onaylanmışise danışmanın başka bir kuruma görevlendirilmesi, atanmasıveya emekli olmasıdurumunda telif hakkının korunmasıbağlamında danışman, EYK onayıile danışmanlığına devam edebilir. Öğretim üyesinin danışmanlığınıdevam ettiremeyeceğini beyan etmesi durumunda danışmanlığınıdevredebilir veya EYK onayıile ikinci danışman olarak devam edebilir.”

Yeterlik sınavı
MADDE 34 –
(1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
(2) Öğrenciler yeterlik sınavına yılda iki kez Enstitünün belirlediği akademik takvimde belirtilen tarihler arasında girer. Yeterlik jürisi ve sınavın tarihi EABD kurulunun teklifi ve EYK’de belirlenir.
(3) Yeterlik sınavları, danışmanın da içinde bulunacağı en az üç kişiden oluşan bir yeterlik sınav jürisi tarafından yapılır. Yeterlik sınav jürisindeki diğer üyeler konu ile ilgili olmak kaydıyla biri üniversite içindeki öğretim üyelerinden ve diğeri de başka bir yükseköğretim kurumu içindeki öğretim üyelerinden seçilir.
(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır, sözlü sınavda verilen cevaplar, teknolojik imkanlardan yararlanılarak yazılı, sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınır. Yeterlik sınav jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
(5) Doktora yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, dördüncü yarıyıldan sonra da fazladan en çok altı krediye kadar ders/dersler almasını isteyebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 35 –
(1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için danışmanın teklifi, EABDAK’nin önerisi ve EYK´nin kararı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, danışmandan başka konu ile ilgili olmak kaydıyla üniversite içindeki öğretim üyelerinden ve/veya başka bir yükseköğretim kurumu içindeki öğretim üyelerinden seçilir.
(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın teklifi, EABD’nin önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. Altı aydan daha fazla yurt dışında görevlendirilen TİK üyesinin görevi kendiliğinden sona erer. Bu üyenin yerine TİK üyesi seçimi esaslarına göre yeni bir üye seçilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 36 –
(1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Bu altı aylık süre öğrencinin tez süresinden sayılır. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır. Sözlü savunma sınavının tarihi, yeri ve saati tez izleme komitesi tarafınca belirlenir.
(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar ve tez gerekçesi, EABD başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.
(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az onbeş gün önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak salt çoğunlukla belirlenir. Öğrencinin tez izleme komitesi raporlarının sonuçları, EABD başkanlığınca Enstitüye bildirilir.

Tez konusunun onaylanması
MADDE 37 –
(1) Doktora kredili derslerini, seminerlerini, yeterlik sınavını başaran ve tez önerisi kabul edilen öğrencinin tez gerekçesi en geç bir sonraki dönem başına kadar danışman ve EABD'nin önerisi ile EYK kararı ile kabul edilir. Tez konusu danışmanın teklifi, EABD'nin önerisi ve EYK kararı ile değiştirilebilir.
Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 38 –
(1) Doktora programındaki bir öğrenci, Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde hazırladığı tezi, sekiz nüsha olarak EABD başkanlığına teslim eder. TİK tarafından ön incelemesi yapıldıktan sonra EABD başkanlığınca Enstitüye gönderilen tezi, öğrenci jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(2) Doktora tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi, danışmanın teklifi EABDAK’nin kararı ile Enstitüye yazılı olarak bildirilir. EYK onayı ile doktora tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi kesinleşir. Önerilen tez savunma sınav tarihinin, tezin Enstitüye tesliminden sonra en az yirmi gün sonra olması gerekir.
(3) Doktora tez jürisi; tez izleme komitesi dahil en az beş öğretim üyesinden oluşur. Üyelerden en az biri diğer yükseköğrenim kurumundaki öğretim üyelerinden seçilir. EABD jüri üyelerinin seçiminde, jüri üyelerinin uzmanlık alanları savunulacak tez konusuna en uygun öğretim üyeleri arasından seçilmesine dikkat eder.
(4) Jüri üyeleri, EYK’ce belirlenen sınav tarihinde hazırladıkları kişisel raporlar ile birlikte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar. Jüri aralarında bir başkan seçer. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Dinleyicilere açık olan tez savunma sınavı; en az kırk beş, en çok doksan dakikadır.
(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez sınavını izleyen onbeş gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen öğrenci, yeni tez konusu belirler. Yeni tez konusu belirlemede bu Yönetmeliğin 37 nci maddesindeki usul ve esaslara göre yapılır.

Doktora diploması
MADDE 39 –
(1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlamak şartıyla, anabilim dalı başkanlığınca Enstitü tez yazım kılavuzuna göre incelenip onaylanan doktora tezinin ciltlenmiş dokuz adet kopyasını, elektronik ortamda yazılmış üç adet kopyasını, tez konusuyla ilgili ulusal veya uluslar arası sempozyumlara bildiri olarak sunulmak üzere müracaat yazısı veya ulusal veya uluslararası hakemli bir dergiden makale müracaat yazısı veya patent/faydalı model başvuru belgesi veya tez konusu ile ilgili kurum projelerinde, uluslar arası projelerinden birinde araştırmacı olarak çalıştığını gösterir bir belge ve Enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden EYK’ce uygun bulunan doktora öğrencisinin mezuniyetine karar verilir. Yazım kurallarına uymayan tez, iade edilerek tekrar yazılması için Enstitü Müdürlüğünce bir aya kadar ek süre verilir.
(2) Koşulları tamamlayarak mezuniyetine karar verilen doktora öğrencisine doktora diploması verilir.
(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 40 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Telif ücreti
MADDE 41 –
(1) Tezlerin kısmen veya tamamen Enstitüce yayınlanması halinde telif ücreti ödenmez.
Disiplin
MADDE 42 –
(1) Lisansüstü programına kayıtlı öğrenciler disiplin iş ve işlemleri yönünden, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce kayıt yaptıran yüksek lisans öğrencilerine tezli yüksek lisans diploması verilmesi için, bu öğrencilerin; tez sınavında başarılı olmaları ve diğer koşulları da sağlamaları şartıyla yüksek lisans tezinin ciltlenmiş yedi kopyasını, elektronik ortamda yazılmış üç kopyasını ve Enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim etmeleri gerekir.
(2) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce kayıt yaptıran doktora öğrencilerine doktora diploması verilmesi için, bu öğrencilerin; tez sınavında başarılı olmaları ve diğer koşulları da sağlamaları şartıyla, doktora tezinin ciltlenmiş dokuz kopyasını, elektronik ortamda yazılmış üç kopyasını ve Enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim etmeleri gerekir.

Yürürlük
MADDE 43 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 44 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.