Sıkça Sorulan Sorular

Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

Her yıl belirlenen akademik takvimdeki tarihler arasında Enstitümüze başvurabilirsiniz. Ana bilim dallarının belirlemiş olduğu kontenjan ve başvuru koşulları Üniversitemiz ve Enstitümüz web sayfasından duyurulmaktadır. Belirlenen tarih aralığında, öncelikle İnternet üzerinden ön kayıt başvurusu yapılır.

Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Adayın Enstitüde eğitim programı bulunan ilgili ana bilim dalı tezli yüksek lisans programında başvurduğu programın ilan edilen ALES puan türünden en az 55 puan veya ilgili Ana bilim dalı tarafından istenen puanı sağlaması gerekir. Uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT puanları ALES eşdeğeri olarak kullanılabilir.

Adayın Enstitüde eğitim programı bulunan ilgili ana bilim dalı doktora programında başvurduğu programın ilan edilen ALES puan türünden en az 55 puan veya ilgili Ana bilim dalı tarafından istenen puanı sağlaması gerekir. Uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT puanları ALES eşdeğeri olarak kullanılabilir.

Adayın Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner, Eczacılık Fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığı’nca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olması ve başvurduğu programın ALES puan türünde en az 55 puana sahip olması gerekir.

Yabancı uyruklu kontenjanlarına başvurularda ALES ’e girmiş olma şartı aranmaz.

‍ 

Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayın, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birine girmesi ve varsa ilgili Enstitüde eğitim programı bulunan ilgili ana bilim dalı başkanlıklarının belirlediği dil şartını sağlaması gerekir.

Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran adayın Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan olmak kaydıyla varsa ilgili EABD/EASD başkanlıklarının belirlediği dil şartını sağlaması gerekir.

Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına kesin kaydı gerçekleştirilmiş her öğrenci için ilgili Ana bilim dalı kurulu öğrencinin danışmanını ilgili enstitüye önerir. Danışman, Enstitü yönetim kurulu onayı ile ilgili enstitünün akademik takviminde belirtilen tarihlerde öğrencinin kayıt yaptırdığı yarıyıl başlangıcından önce atanır.

İkinci tez danışmanı, tez konusu ile ilgili üniversite kadrosu içinden veya üniversite kadrosu dışından en az doktora yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci tez danışmanı, danışmanın teklifi, Ana bilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü yönetim kurul kararı ile kesinleşir.

İkinci danışman ataması tez gerekçesi kabul edildikten sonra yapılır.

Tezli yüksek lisans programındaki öğrencinin tez aşamasına geçebilmesi için Anabilim dalı başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimli derslerden başarılı olmasının yanı sıra, zorunlu seminer ve seçilmesi halinde uzmanlık alan dersi ile birlikte toplam en az 60 AKTS kredilik dersten başarılı olması gerekir.

Doktora programındaki öğrencinin tez aşamasına geçebilmesi için Anabilim dalı başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimli derslerden başarılı olmasının yanı sıra, zorunlu seminer ve seçilmesi halinde uzmanlık alan dersi ile birlikte toplam en az 120 AKTS kredilik dersten başarılı olması gerekir.

Gelişim ve Öğrenme ile Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersleri Doktora programının tez döneminde alınması zorunludur.

Öğrencinin daha önce katılmış olduğu lisansüstü eğitim programından ders saydırma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları Anabilim dalı teklifi ve Enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

 

Ders notunun yüksek lisans için en az 2.0, doktora için en az 2.5 olması gerekir.

 

Öğrenci bir yarıyılda, muafiyet/intibak işlemleri hariç olmak üzere, en fazla 42 AKTS kredilik ders seçebilir.

 

Kayıt dondurma süresi en çok iki yarıyıldır ve eğitim süresinden sayılmaz.

Öğrencinin teorik derslerin en az % 70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az % 80’ine devam etmesi gerekir. Öğrencinin devam durumu, öğretim üyesi tarafından takip edilir ve değerlendirilir.

Devamsızlık durumunda kayıt silme yoktur.  Ders tekrarı yapılmalıdır.

Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavına giremez.

Enstitümüz web sayfasından doküman arşivinden ulaşabilirsiniz.

Öğrencinin yeterlik sınavına girebilmesi için aldığı bütün derslerden başarılı olmak koşuluyla ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,50 olması ve bir seminer dersi dâhil en az 120 AKTS kredilik dersi başarması gerekir.

Biri öğrencinin tez danışmanı, en az ikisi de üniversite dışından olmak üzere beş asil, biri üniversite dışından olmak üzere iki yedek toplam yedi öğretim üyesinden oluşur.

Doktora yeterlik sınavı Enstitünün belirlemiş olduğu iş takviminde belirtilen tarih aralığında yapılabilir.

Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Başarısız olanlar sözlü sınava alınmazlar.

Doktora yeterlik sınavından başarılı sayılmak için her iki sınavdan da 100 üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir.

Doktora yeterlik sınavından başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlü bölümden bir sonraki yarıyılda, aynı jüri önünde tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan veya sınava girmeyen öğrencinin kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın enstitü ile ilişiği kesilir.

Ders kredisini tamamlayan ve yeterlilik sınavından başarılı olan öğrenci doktora tez önerisini verebilir.

Tez izleme komitesi, biri öğrencinin tez danışmanı, biri EABD/EASD içinden ve biri dışından olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur.

İkinci danışman tez izleme komitesi üyesi olamaz, sadece komite toplantılarına katılabilir.

Tez izleme komitesi, Ocak-Haziran, Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez ilgili enstitü tarafından belirlenen akademik takvime uygun olarak toplanır. Tez izleme sınavı sonucunda öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

 

Üniversitemiz tarafından belirlenen intihal programı Turnitin raporlarının enstitümüze tez teslimi sırasında verilmesi gerekmektedir.

Öğrencinin danışman değişiklik talebi veya öğretim üyesinin danışmanlığı bırakma talebi ilgili enstitünün danışman değişiklik formu kullanılarak Enstitü Ana bilim dalı başkanlığına yapılır. Danışman değişikliği Enstitü Ana bilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

 

Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de üniversite dışından olmak üzere üç asil, biri üniversite dışından olmak üzere iki yedek, toplam beş öğretim üyesi Enstitüye önerilir.

Üç kişiden oluşan jürilerde ikinci danışman jüride görev alamaz. İkinci danışmanın jüride yer alması durumunda biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de üniversite dışından olmak üzere beş asil, biri üniversite dışından olmak üzere iki yedek, toplam yedi öğretim üyesi Enstitüye önerilir.

Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dâhil beş asil, biri üniversite dışından olmak üzere iki yedek toplam yedi öğretim üyesi Enstitüye önerilir.

İkinci danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

En az üç tez izleme komitesi sınavından başarılı olan öğrenci tez savunma sınavına girebilir.

 

Tez izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılmayarak üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezli yüksek lisans öğrencisi, tez konusunun kesinleştiği yarıyıl dahil en az iki yarıyıl tez olmak üzere en erken üç yarıyılda mezun olabilir. Öğrencinin mezuniyeti için 120 AKTS’lik krediyi tamamlamış olması gerekir.

2019 yılı bahar yarıyılında kayıt olan öğrencilerin kayıtlı oldukları programdan mezun olurken tez danışmanı ile birlikte en az bir bilimsel çalışma şartını sağlaması gerekmektedir.