Amaç ve Hedefler

AMAÇLAR

·         Sağlık sektörünün gereksinimlerini karşılayan, öğrencinin ve eğiticinin hayat boyu öğrenmesini destekleyen, bölgesel ve ulusal ihtiyaçlara cevap veren ve bilime katkı sağlayan, toplum ve yenilikçilik odaklı bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin niceliğini ve niteliğini geliştirmek

·         Tüm taraflar için öğrenme odaklı; sağlık alanında nitelikli, yeniliğe açık ve çağa uyum sağlayan bir yol izleyerek eğitim ve öğretim kalitesini artırmak

 

HEDEFLER

·         Toplumsal katma değeri yüksek, uluslararası standartlarda araştırma, girişimcilik, toplum ve kültür temalı çalışmaların sayısını artırmak

·         Uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayımlanan yerel, bölgesel ve ulusal ihtiyaçlara cevap vermeyi önceleyen bilimsel yayın ve atıf sayısını artırmak ve bilimsel yayınların niteliğini geliştirmek

·         Eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik olarak kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak

·         Sunulan sağlık hizmetinin kalitesini, kapasitesini, teknolojisini ve eğitimini artırmak